1. Mapy do celów projektowych
Mapa do projektu to fragment mapy zasadniczej archiwalnej zaktualizowanej przez naszą firmę. Jest wystarczającym dokumentem (mapą) do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Znaczy to że można rozpocząć projektowanie budynków, planu zagospodarowania, sieci uzbrojenia podziemnego oraz przyłączy do tych sieci. Mapa do projektu wykonana przez naszą firmę jest oczywiście potwierdzona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Mapa do projektu służy również do wystąpienia o warunki zabudowy oraz o warunki przyłączenia mediów w instytucjach branżowych
2. Pomiary realizacyjne:
tyczenie budynków, tyczenie granic działek, tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, tyczenie dróg i innych obiektów inżynierskich Częścią naszej działalności jest obsługa inwestycji. Znaczy to że wykonujemy wytyczenia obiektów kubaturowych np. budynków jednorodzinnych. Tyczenie to wyniesienie punktów charakterystycznych zgodnie z wykonanymi wcześniej projektami. Punkty charakterystyczne to np. punkty granic działek ewidencyjnych, narożniki projektowanych budynków i osie konstrukcyjne lub wytyczenia mediów (gaz, woda itp.) Wykonujemy do tych prac stosowną dokumentację
3. Inwentaryzacja powykonawcza:
budynków, przyłączy mediów, sieci uzbrojenia terenu Zwieńczeniem procesu inwestycyjnego jest inwentaryzacja powykonawcza. Nasza firma wykonuje takie inwentaryzacje powykonawcze uwzględniając wszystkie wymogi techniczne wymagane prze instrukcje geodezyjne. W zakres takich prac wchodzą inwentaryzacje obiektów kubaturowych np. budynków jednorodzinnych, inwentaryzacje sieci uzbrojenia podziemnego np. przyłącza do budynków. Wykonujemy również operaty inwentaryzacji budynków do Ewidencji Gruntów i Budynków.
4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe z opracowaniem map
Są to czynności wykonywane przez uprawnionego geodetę mające na celu przedstawienie na mapie niezbędnej sytuacji terenowej będącej treścią mapy zasadniczej.  W wyniku pomiaru powstaje mapa, która może służyć do celów projektowych. Mapy do celów projektowych są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa taka powinna być wykonana, jako kopia aktualnej mapy zasadniczej lub innej przyjętej wcześniej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczaniu obiektów ogólno geograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Mapa do celów projektowych przedstawia teren zawarty w granicach obszaru inwestycji wraz z dodatkowym pasem terenu o szerokości, co najmniej 30 metrów (tak zwany kołnierz). Treść mapy do celów projektowych prócz elementów mapy zasadniczej zawiera wszystkie inne szczegóły wskazane przez projektanta. Mapę do celów projektowych wykonuje się w skali 1: 500 lub dla obiektów liniowych 1:1000.
5. Dokumentacja do celów prawnych
Dokumenty takie wykonuje się celem przedłożenia notariuszowi lub w sądzie rejonowym w wypadku sprzedaży nieruchomości (działki), darowizny, uporządkowania spraw spadkowych – działu spadku i nabycia praw do spadku, wpisu własności nieruchomości do ksiąg wieczystych, ujawnienia nowych działek w księdze wieczystej lub ich nowej powierzchni po podziale, wznowieniu granic, rozgraniczeniu nieruchomości. Dokumentacja do zmiany w ewidencji gruntów - sporządzana jest w przypadkach, gdy występuje niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów z rzeczywistym stanem prawnym. Głównym dokumentem jest tu wykaz zmian gruntowych, który po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi podstawę do dokonania odpowiednich zmian. Ekspertyzy i analizy stanu prawnego nieruchomości - wykonywane są w sytuacjach, gdy kluczem do regulacji stanu prawnego nieruchomości jest określenie rodzaju problemu, z jakim może spotkać się właściciel (lub przyszły właściciel) oraz wskazania rozwiązań jakie powinny być zastosowane. Pozwala to uniknąć w przyszłości niewłaściwych wyborów zarówno przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości jak i przy regulacji jej stanu prawnego
6. Podziały nieruchomości
 Wydzielenie działek gruntu może być wykonane w dwóch trybach: Na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej. Dotyczy to przypadków gdy dzielone będą nieruchomości przeznaczone w planach miejscowych na cele rolne i leśne bądź, w razie braku planów, wykorzystywane na te cele. W takiej sytuacji sama dokumentacja geodezyjna będzie podstawą do ujawnienia nowych działek w katastrze nieruchomości. Na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zatwierdzającej podział nieruchomości uwidoczniony w dołączonej do decyzji dokumentacji geodezyjnej. Procedura administracyjna dotyczy podziału wszystkich nieruchomości poza wymienionymi wyżej.        W obu wymienionych przypadkach czynności techniczno-prawne muszą być wykonane przez geodetę posiadającego uprawnienia z zakresu drugiego zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne - "Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych".        Podstawowym kryterium dokonania podziału nieruchomości jest jego zgodność z ustaleniami planu miejscowego. W przypadku jego braku i jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze nieobjętym obowiązkiem jego sporządzenia, nieruchomość można podzielić, jeśli podział nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi lub jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami zdefiniowane są również sytuacje, kiedy dopuszcza się podziały niezgodne z ustaleniami planu miejscowego czy wydanymi warunkami zabudowy.
   Wszelkie prawa zastrzeżone dla LEVEL GEO                                                      Projekt i wykonanie strony: patryk.rozek@gmail.com